Orissaare Ajaloo Virtuaalne Arhiiv

ORISSAARE AJALOO VIRTUAALNE ARHIIV

Huvipakkuva materjali leidmiseks on mitu võimalust:
1. kirjuta sõna parempoolsesse kasti "Otsi arhiivist" ;
2. kui huvitab kindel valdkond, näiteks kaardid, siis vajuta TEEMADE all vastava märksõna peale;
3. kõigi materjalidega tutvumiseks vaata "Kogu arhiiv".

reede, 25. september 2015

Kõrgema algkooli loomise plaan Orissaarde

1914. aasta kevadel on rahvakoolide inspektor teinud Uuemõisa vallale ettekirjutuse kõrgema algkooli asutamiseks piirkonda. Uuemõisa vallavolikogu protokolliraamatu kirjeldab kooli asutamisega seonduvat protsessi. Tähelepanu tasub pöörata sellele, et nelja valla ühendvolikogu koosolek leidis aset üks kuu ja kaks nädalat enne Esimese maailmasõja algust. Alanud sõda tõmbas kooli loomise plaanidele kriipsu peale.  
Kõrgem algkool oli tsaarivõimu lõpuperioodil tegutsenud algkoolitüüp, mis loodi 25.06.1912 kinnitatud kõrgemate algkoolide määruse alusel. Riia õpperingkonnas pani nende asutamisele aluse rahvahariduse ministeeriumi 31.07.1913 korraldus. 
Koolis oli neli klassi (aastase kursusega). Lubatud olid nii poeglaste-, tütarlaste kui ka segakoolid, eesmärgiks anda õpilastele lõpetatud algharidus. Kooli võeti vastu 10- kuni 13-aastased lapsed, kes olid läbinud 1-klassilise algkooli kursuse. Õppetöö oli vene keeles ja maksuline. 1918. a alates toimus õppetöö eesti keeles. Allusid rahvakoolide inspektorite vahendusel õpperingkonna kuraatorile. 07.05.1920 vastuvõetud avalike algkoolide seadusega reorganiseeriti 6-klassilisteks algkoolideks.

Uuemõisa vallavolikogu protokoll (EAA.2556.1.2 lk 11-13)

I

12. mail 1914 aastal Uuemõisa wallamajas Uuemõisa, Laimjala, Maasi, Muhu Suure walla ühendatud wolikogude koos olek. Kokku oliwad tulnud wolinikud wolikogude poolt: Uuemõisast 3, Laimjalast 4, Maasist 4, Muhu Suurest wallast 4. Walla wanemad: Uuemõisa, Muhu Suure walla ja Laimjala, ja Uuemõisa, Muhu Suure walla ja Laimjala waldade kirjutajad. Koos olekut juhatas Muhu Suure walla walla wanem F. Pallas ja protokolli kirjutas Uuemõisa walla kirjutaja J. Ugi.
Eesistuja pani ühendatud wolikogule ette harutamiseks ette Saaremaa rahva koolide Inspektori herra ettekirjutuse 22. aprillist, mis Uuemõisa walla wolikogu otsusele 20. Jaanuarist järgnenud on, maal kõrgema algus kooli asutamise kohta, kus juures tähele pannes, et Uuemõisa wallal jõudu ei ole üksi seda kooli walla piires awada seda enam et koolide ülemus soowitab seda kooli Orissarde asutada, ning et nimetatud moel kohasem oleks asutada naabri waldade ühendatud kulul ühel häälel otsustas:
1. Koolide ülemust paluda kõrgem algus kool Orisares wõimalikult ligemas tulewikus awada ja wõimalikult seda kool s.o. põis ja tütarlaste jäuks ühtlane.
2. Waldade poolt anda ilma maksuta pruukimiseks koolile kohaline maa tükk ja ajutised üüri ruumid kuni kroonu poolt kooli majade ehitamiseni ühes kütte ja walgustusega; need üüri ruumid wõimalikult Orisares üürida, aga sell korral kui ruumisi Orisarest ei saa, siis võimalikult Orisare ligidal.
3. Koolide ülemust paluda, sell korral kui kõrgem algus kool saab Orisares awatud, Uuemõisa, Laimjala, Maasi ja Muhu Suure waldade, kui kooli asutajatele ja asutamise juures suurde kulude kandjatele ees õigus anda kooli sisse astumise juues õpilastele wastu wõtmise juures, teiste waldade lastega, kes eksami peal ühe suguste teadmistega on.

II

Ühendatud woli kogu tegi ühel häälel otsuseks kõikidest kuludest mis kooli asutamise ja ülal pidamise läbi, kunni kroonu majade ehitamiseni tekkivad, Uuemõisa, Laimjala, Muhu Suurewalla ja Maasi waldade poolt ühe wärsi osawõtta, nii sama ka kuludest mis maa tüki nõutamise summitab, walla maksu maksjate arwu rohkuse järele.

III

Ühendatud wolikogu tähele pannes, et tänasel päeval sai otsuseks tehtud Orisares kõrgem algus kool awada ja waldadel Orisares waba maa tükki ei ole, kuhu oleks wõimalik olewat kool asetada, kooli majad ehitada ja eeskujulised aja pidamised sisse seada, ühel häälel tegi otsuseks: Komissariherra läbi Balti kroonu maade walitsust paluda, et Uuemõisa, Laimjala, Maasi ja Muhu Suure waldade saaks Maasi kroonu mõisa piirist Orisaares suure post maanteeäärest 3-5 dessatini* suurune maa tükk ilma maksuta antud ülalnimetatud kooli tarwituseks.

* 1 dessantiin = ca 1,1 ha