Orissaare Ajaloo Virtuaalne Arhiiv

ORISSAARE AJALOO VIRTUAALNE ARHIIV

Huvipakkuva materjali leidmiseks on mitu võimalust:
1. kirjuta sõna parempoolsesse kasti "Otsi arhiivist" ;
2. kui huvitab kindel valdkond, näiteks kaardid, siis vajuta TEEMADE all vastava märksõna peale;
3. kõigi materjalidega tutvumiseks vaata "Kogu arhiiv".

reede, 2. oktoober 2015

Alkoholi müügist Orissaares I ilmasõja ajal

I Maailmasõja ajal hoolitses võim selle eest, et rahva moraal ei saaks purustatud alkoholi tarvitamise teel ning omavalitsused astusid selleks selgeid samme.

1914. a 19 Detsembril oli Maasi Walla wanema Georgi Sinori poolt kokku kutsutud selle walla wolikogu. Üleüldisest arwust 16 wolikogu liikmest oli kokku tulnud 11.
Protokolli kirjutas wallakirjutaja kt t Kuusk.

Walla wolikogu ühel häälel otsustas:

Saaremaa Talurahwa asjade Komissari herra kaudu palwet awaldada et Maasi wallas Orissaares olewad kroonu wiina monopol ja õlle pood saaksiwad jäädawalt walitsuse poolt kinni pandud sest et nende asutuste mõju rahwa peale kirjeldamata halb on.

Wallawanem: G. Sinor

Kõigi eelduste kohaselt alkoholimüük volikogu palvel ka peatati, kuid neli kuud hiljem on sama teema uuesti volikogus arutusel.

Wolikogu tänasel päewal tähele pannes, et alkoholi müümine Orissaares, kus kõige käidawam koht walla piires on, alkoholi müük kõige kohutawamalt rahwa peale mõjub oma terwise kihvtitamisega, rahwa majapidamise langemisega, riiu ja tülide suurenemisega ja rahwa waimselt langemisega, sest joobnud inimesed annawad oma kurjade ülalpidamistega ja liiderlikude juttude ja tegudega noorematele kõige pahemat eesmärki. Kuni siia ajani, kus alkoholi müük keelatud on, rahwa käekäik paranenud on, perekonnad koos õnnelikult elavad ja lapsed näljas - leiwa pärast ei nuta, sellepärast wolikogu ühel häälel otsustas: Komissari herrale palwet awaldada kordaseadmist teha tarwiliste ülemuste ees ja ka omalt pool wallakogukonna palwet toetada, et Orrisaares igasugune alkoholi müük jäädawalt keelatud oleks ja niisama ka kõiges walla piires nii hästi mõisa kui ka talu maade peal.

Millist tulemust viimane avaldus endaga kaasa tõi, pole hetkel teada, kuid pöördumine ise oma draamaatilises vormis annab põhjust arvata, et küllap see otsus enesega tagajärgi siiski kaasa pidi tooma.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar