Orissaare Ajaloo Virtuaalne Arhiiv

ORISSAARE AJALOO VIRTUAALNE ARHIIV

Huvipakkuva materjali leidmiseks on mitu võimalust:
1. kirjuta sõna parempoolsesse kasti "Otsi arhiivist" ;
2. kui huvitab kindel valdkond, näiteks kaardid, siis vajuta TEEMADE all vastava märksõna peale;
3. kõigi materjalidega tutvumiseks vaata "Kogu arhiiv".

pühapäev, 27. veebruar 2011

96 inimest kavandavad kodumaa reetmist (1955)

Paadi ehitamine võis tuua kahtlustuse kodumaa reetmises:

vaata alljärnevat lõiku (see pärineb eelmises postituses mainitud aruandest):

Piiriäärsetes rajooniorganites käinud ENSV MN juures asuva RJK juhtivad töötajad on rakendanud abinõusid, et välja selgitada nõrgad kohad, kus piirist läbimurdmine on kõige tõenäolisem, ning mitmeid selliseid lõike on tugevdatud agentuuriga. Sellesuunalist tööd tehakse ka praegu, seal aga, kus operatiivsest olukorrast tingituna selleks vajadus tekib, luuakse taas residentuurid.

Aruandeperioodil oleme me võtnud meetmeid, et välja selgitada reetmist kavandav nõukogudevastane element ja tõkestada selle tegevus.

1955. aasta jooksul on ENSV MN juures asuv RJK agentuur- ja operatiivmeetmete käigus välja selgitatud 96 Eesti NSV elanikku, kes kavandavad reetmist, neist töötatakse praegu läbi 66 inimest. Ülejäänud 30 inimest on 1955. aasta jooksul arreteerinud RJK organid ja piirivalvesalgad, kui nad tegid katset ületada riigipiiri, või miilitsaorganid nende poolt toimepandud kriminaalkuritegude eest.

Selles töölõigus on vabariigis 19 formulartoimikut ja 47 operatiivse eelkontrolli toimikut, neist 8 formulartoimikut ja 19 operatiivse eelkontrolli toimikut on menetlemisel ENSV MN juures asuva RJK 2. osakonnas. Kõiki neid isikuid on hakatud aktiivselt agentuurselt läbi töötama, et välja selgitada nende kavatsused ja kuritegelikud sidemed, aga ka selleks, et välja selgitada, milliseid praktilisi toiminguid nad on teinud põgenemise ettevalmistamiseks, eesmärgiks on ära hoida nende karistamatu lahkumine välismaale.
Selle kõrval rakendame üksikute seda liiki inimeste suhtes profülaktilisi abinõusid.

Nii töötatab 2. osakond formulartoimiku järgi reetmiskavatsuses kahtlustatavana läbi VARRIK, Jaan Jakobi p, kes on sündinud 1881. aastal ja on endine kaugesõidukapten. Läbitöötamise käigus tehti agendi "Juhan" kaudu kindaks, et VARRIK lõpetab paadi ehitamist ja kavatseb lähemal ajal sellega põgeneda välismaale. Võttes arvsse, et VARRIK ei suuda oma vanuse tõttu põgeneda välismaale maismaad pidi, otsustasime me temalt selle paadi ära võtta.
Me juhindusime ENSV MN 1955. aasta määrusest, mis keelab paatide ehitamise ja hoidmise piiritsoonis väljaspool valvatavaid sildumiskohti, ja korraldasime VARRIKU juures läbiotsimise, mille käigus tal olemasolev paat avastati ja võeti ära. VARRIK kuulati üle ja temaga viidi läbi vastav profülaktiline vestlus.

Me töötame operatiivse eelkontrolli toimiku järgi läbi PETROVA, Anna Vassili t, kes on sündinud 1921. aastal, ilma kindla elu- ja töökohata.
PETROVA peab plaani põgeneda välismaale, 1955. aastal püüdis ta asuda tööle välissõitudel käivatele laevadele ja käis Leningradi oblastis. Kuna teda pärast piiritsoonis kinnipidamist hoolikalt üle kuulati, korraldasime me temaga 1955. aasta detsembris vastava vestluse, ühtlasi osutasime talle abi sissekirjutuse saamisel Tallinna linnas ja töökoha leidmisel.

Me töötame operatiivse eelkontrolli toimiku järgi läbi KALMAN, Oskar Ludvigi poega, kes on sündinud 1935. aastal ja on Tallinna Polütehnilise Instituudi üliõpilane.
KALMAN on 1955. aastal Soome põgenenud kodumaareeturi HUBELI lähedane sõber. Nagu on kindlaks tehtud, ootas HUBEL, et Karjala-Soome NSVs tuleb otsekui jahile tema sõber, kes on Tallinna Polütehnilise Instituudi üliõpilane. Saadud andmete kohaselt kavatseb KALMAN 1956. aasta veebruaris õppetöö vaheajal sõita Viiburi piirkonda väidetavalt jahile.
Arvestades seda, et KALMANi isa ja ema on vanad kommunistid ning isa töötab Polütehnilises Instituudis õppejõuna, vestlesime me KALMANI isaga, kes lubas mõjutada oma poega selliselt, et ära hoida tema kuritegelikud teod.
Kuigi me rakendame profülaktilist laadi abinõusid, ei nõrgenda me nimetatud isikute agentuurset jälgimist.

1956. aasta jaanuaris ja veebruaris kavandame läbi viia profülaktilisi meetmeid ka mitmete teiste isikute suhtes, kellel on reetmiskavatsused.

Arvestades seda, et 2. osakonna aparaadi kaks operatiivtöötajat, kelle ülesandeks oli välja selgitada isikud, kes kavandavad reetmist, neid läbi töötada ning ära hoida nende kuritegelike plaanide elluviimine, ei olnud suutelised tagama sellealast aktiivset tööd, on vastavalt NSVL MN juures asuva RJK 17. detsembri 1955. aasta direktiivile nr 153ss ja ENSV MN juures asuva RJK 4. jaanuari 1956. aasta käskkirjale nr 001 loodud 2. osakonna operatiivtöötajatest 5 inimesest koosnev rühm ülesandega ellu viia agentuur- ja operatiivmeetmed, mis tõkestaksid vaenulike elementide illegaalsed piiriületamiskatsed, ning osutada selles töös abi RJK rajooniaparaatidele.
Sellesama käskkirjaga on pandud selle töö juhtimine ja kontrollimine vabariigi piiriäärsetes rajoonides ühele 2. osakonna ülema asetäitjatest.
Iga 2. osakonna aparaadis menetletava toimiku kohta, mis käsitleb reetmiskavatsusi ilmutanud isikuid, on nimetatud rühm välja töötanud nende isikute usaldusväärse jälgimise organiseerimise abinõude plaani, et ära hoida nende põgenemine, vastavaid meetmeid viiakse ellu.

1955. aastal on 2. osakond mõnevõrra parandanud tööd kohalike organite juhtimisel ning praktilise abi osutamisel linna- ja rajooniaparaatidele isikute läbitöötamisel, keda kahtlustatakse spioneerimises, aga ka eriti ohtlike riiklike kurjategijate tagaotsimisel.

Koos Tartu, Harju, Pärnu, Keila, Orissaare, Narva, Abja ning teiste linna- ja rajooniaparaatidega töötati operatiivarvestuse konkreetsete toimikute kohta välja ja viidi ellu vastavad üritused.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar